Adatvédelmi Tájékoztató
a Weboldal üzemeltetésével és a weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelésről

 

Papp Géza egyéni vállalkozó (a továbbiakban Üzemeltető) tiszteletben tartja az Ön, adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, személyiségi jogait.

A megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg kiknek továbbítanak személyes adatokat.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi weboldalra és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik

https://servicetech.hu/

 • A weboldal használata, melyet Ön, mint weboldal látogató használ, nem igényel regisztrációt vagy személyes adatok megadását.
 • A weboldalon lévő kapcsolati form (a kapcsolat menüpont alatt a jobb oldalsávban található, kitölthető adatlap és szöveg beírására alkalmas rész) segítségével fel lehet venni a kapcsolatot a jelen weboldalt üzemeltető vállalkozóval

 

Papp Géza e. v. mint a weboldal üzemeltetője az összes, Ön által megadott adathoz hozzáfér.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozó adatai

 

Papp Géza egyéni vállalkozó
             Székhely                         2225 Üllő, József Attila u. 20. B. ép.
             Képviseli:                        Papp Géza
            Telefonszám:                   +36 20/ 926- 32- 79
            E-mail cím:                       info@servicetech.hu
            Nyilvántartási szám:        44560528
            Adószám:                        67265330-2-33
           Weboldal:                         https://servicetech.hu/

 

Alapelvek

Papp Géza e. v. tevékenysége során alkalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi irányelvei

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”)
 • Az egyéni vállalkozó a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie az egyéni vállalkozónak, annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”)
 • Az egyéni vállalkozó a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)
 • Az egyéni vállalkozó megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)
 • Az egyéni vállalkozó az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

 

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait Papp Géza e. v. részére:

 • Ön,
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy
 • az Ön adatait a részünkre megküldő személy

szolgáltatja.

 • Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. A cookie beállítások segítségével szabályozhatja, hogy a rendszer milyen adatokat gyűjthet.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat valamely okból nem Öntől vagy az arra jogosult személytől érkezett, Papp Géza e. v. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül Papp Géza e. v. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése Papp Géza e. v. vagy más (harmadik) személy jogos érdekéből*, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből**, illetőleg Papp Géza e. v. tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő szerződés teljesítése okán szükséges.

 

*Jogos érdek: az Üzemeltető jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az Üzemeltetővel jogvitája keletkezne, úgy az Üzemeltető jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

 

**Létfontosságú érdek: létfontosságú érdek például az, ha Ön vagy más személy valamely okból nem tudja az érdekeit érvényesíteni, így például betegség, illetőleg egyéb akadályozó körülmény miatt.

 

Papp Géza e. v. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

 

Az adatkezelések célja:

– Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől

– Ajánlat kezelése ajánlatkérési kötöttség idején túl hozzájárulás alapján

– Ügyfélszolgálat

– Számviteli célú adatkezelés

– Marketing adatbázis

– Naplózási tevékenység

– Cookie kezelés

 

Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől

Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető szolgáltatás és termék igénybevételi szándék jelzésének biztosítása, ezen belül

– keresés és választás az egyes szervíz tevékenységek között

– megadott munka elvégzése érdekében ajánlat kérése;

– megadott (weblapon felsorolt) termékek közötti választás, a megrendelés/ajánlatkérés biztosítása

– kommunikáció biztosítása;

– minőség-ellenőrzés;

Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

 

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

– az ajánlatkérő a megadott személyes adatainak törlését bármikor írásban kérheti az Üzemeltetőtől;

– az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat;

– az Üzemeltető haladéktalanul törli az adatokat akkor, ha a kezelésének oka megszűnt;

– az Üzemeltető a beérkezett és kiküldött ajánlatokat, továbbá az azokhoz kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus (papír alapú) üzeneteket az ajánlattételi kötöttség lejártát követő 30 napig tárolja, ezt követően végleg törli;

– amennyiben az ajánlat alapján szerződéskötésre kerül sor, az Üzemeltető a szerződés őrzésének időtartamáig az ajánlatot és a hozzá kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus (papír alapú) üzeneteket a szerződés őrzési ideje alatt megőrzi.

 

Ajánlat kezelése ajánlatkérési kötöttség idején túl hozzájárulás alapján

Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető szolgáltatás és termék igénybevételi szándék jelzésének biztosítása, ezen belül

– keresés és választás az egyes szerviz tevékenységek között

– megadott munka elvégzése érdekében ajánlat kérése;

– megadott (weblapon felsorolt) termékek közötti választás, a megrendelés/ajánlatkérés biztosítása

– kommunikáció biztosítása;

– érdeklődés az ajánlatkérőtől az ajánlattal, illetőleg ajánlatkéréssel kapcsolatban;

– minőség-ellenőrzés;

Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel. Amennyiben az érintett az ajánlatkérés során vagy a kiküldött ajánlatra válaszul hozzájárul, úgy az Üzemeltető az ajánlati kötöttség idején túl is megőrzi az ajánlattal kapcsolatos elektronikus leveleket és egyéb, papír alapú iratokat annak érdekében, hogy a fenti célok megvalósuljanak.

 

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (a) pontja alapján az az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

– az ajánlatkérő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja;

– az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli az adatokat;

– az Üzemeltető haladéktalanul törli az adatokat akkor, ha a kezelésének oka megszűnt;

– az Üzemeltető a beérkezett és kiküldött ajánlatokat, továbbá az azokhoz kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus (papír alapú) üzeneteket a hozzájárulás visszavonásáig tárolja, ezt követően végleg törli;

– amennyiben az ajánlat alapján szerződéskötésre kerül sor, az Üzemeltető a szerződés őrzésének időtartamáig az ajánlatot és a hozzá kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus (papír alapú) üzeneteket a szerződés őrzési ideje alatt megőrzi.

 

Szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név), szolgáltatást vagy terméket megrendelő neve, bankszámla száma

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető szolgáltatással és/vagy termékkel kapcsolatos szerződés teljesítése

– szerződés megkötése és teljesítése a szervízszolgáltatások tekintetében

– szerződés megkötése és teljesítése termékek tekintetében

– kommunikáció biztosítása;

– minőség-ellenőrzés;

Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

A szerződéskötés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

– az Üzemeltető haladéktalanul törli az adatokat akkor, ha a kezelésének oka megszűnt

– az Üzemeltető a szerződést, továbbá az azokhoz kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus (papír alapú) üzeneteket a szerződés teljesülését követő 5 évig tárolja, ezt követően végleg törli.

 

Ügyfélszolgálat

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a panasz vagy egyéb megkeresés során közölt információk.

Adatkezelés célja: a panasz vagy egyéb megkeresés elintézése

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.

 

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

Számviteli célú adatkezelés

Kezelt adatok köre: név, cím, adóazonosító jel vagy adószám, bankszámlaszám (banki átutalásos teljesítés esetén), számlán fellelhető adattartalom (szolgáltatás neve, teljesítés ideje, fizetés módja)

Adatkezelés célja: a számviteli és könyvviteli jogszabályok teljesítése

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

Vonatkozó jogszabályok:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. törvény, adózás rendje 2003. évi XCII. törvény, egyszerűsített vállalkozói adó 2002. évi XLIII. törvény, kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 2012. évi CXLVII. törvény, számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazása 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet.

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.

 

Marketing adatbázis

Kezelt adatok köre: név, email cím

Adatkezelés célja: az érintettek hírlevél, illetőleg elektronikus marketing levelekre történt feliratkozása alapján hírlevél és/vagy marketing üzenetek megküldése, marketing tevékenység folytatása

Nyilvánosságra hozott adatok: az Üzemeltető nem hoz nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

A feliratkozás ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (a) pontja a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

– az ajánlatkérő a megadott személyes adatainak törlését bármikor kérheti az Üzemeltetőtől, a hozzájárulását visszavonhatja

– az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül törli az adatokat

 

 

A https://servicetech.hu/ naplózási tevékenysége

 

Az Üzemeltető mind a weblapján mind a külső tárhelyszolgáltatónál található szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy az Üzemeltető minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. Az Üzemeltető az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,

b) az adatkezelési művelet célját és indokát,

c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,

d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,

e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli az Üzemeltető.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

 

Az Üzemeltető nyilvántartási tevékenysége

 

Az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

 

A nyilvántartások adattartalma:

Az Üzemeltető a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

 

Amennyiben az Üzemeltető adatkezelőként*** kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

*** Az adatkezelő: az, aki az adatkezelés célját meghatározza

a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

b) az adatkezelés célját vagy céljait,

c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,

d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,

e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,

f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,

g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,

h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,

i) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,

j) az Üzemeltető által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,

k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

 

Amennyiben az Üzemeltető adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

(Ebben az esetben az adatkezelés célját nem mi határozzuk meg, hanem a szerződő partnerünk, a végrehajtott műveleteket részletes szerződésben rögzítjük.)

a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;

b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;

c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;

d) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

 

A https://servicetech.hu/   cookie kezelése

 

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a jelentkezési lap kitöltésével összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. Az Üzemeltető sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló, illetőleg a weblap működéséhez feltétlenül szükséges (session) sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. (További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti )

 

Cookie meghatározása: “a süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatóak, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. Papp Géza e. v. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad.” További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti 

 

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt.

Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez, ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

 

Másik részük egyéb (pl. kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ.

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Süti típusa Jogalap Adatkezelés célja Időtartam Kezelt adatkör
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak SESSIONID

_gat

_gid

Használatot elősegítő, megkönnyítő süti User (felhasználó) hozzájárulása …… 30 nap Cartuserid

_ga

Cookie elfogadást tároló süti User hozzájárulása A cookie használatra figyelmeztető ablak 365 nap cb-enabled
Webvédelmet elősegítő tűzfal sütik User hozzájárulása A weblap tűzfalas védelmének biztosítása  

 

Külső szolgáltatók adatkezelése és a külső szolgáltatók által elhelyezett sütik

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak

keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu   

 

A külső szolgáltatók által elhelyezett sütik tekintetében az Üzemeltető sütik tekintetében készített tájékoztatója nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Adatbiztonság

 

Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Üzemeltető mind belső folyamatai, mind a tájékoztatás, mind az informatikai védelem tekintetében szigorú eljárásrendet, szervezési és technikai intézkedéseket valósít meg annak érdekében, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatok és információk védelmét biztosítani tudja.

 

Adatfeldolgozó partnerek

 

Adat Címzett (név szerint) Címzettek kategóriái és kategória okai
Statisztikai célú adatok az AdWords felületen. Google LLC (“Google”);

székhelye: 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA

94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

 

adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

Az Üzemeltető weblapjának tartalmai Viacom Informatikai Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17. Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8. Számlaszám: (OTP) 11713005-20401379 Telefon: +36-1-348-5002 Fax: +36-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13/HU13810359

A Viacom Kft. Kft. az Üzemeltető webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag az Üzemeltető weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Adatvédelmi tájékoztatója: https://viacomkft.hu/adatvedelem/

Számlázási szolgáltatások biztosítása KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
elérhetőség: dpo@kboss.hu 
A KBOSS.hu Kft. az Üzemeltető részére adatfeldolgozóként felhő alapú számlázási szolgáltatást biztosít.

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Üzemeltető weblapjának tartalmai Szűcs Ádám e.v.

Székhely: 1184 Budapest, Kézműves u. 12/C fszt. 1.
Adószám: 60052931-1-43 (AAM Kisadózó)
Nyilvántartási szám: 17862297
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90119/2015.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/002131 (Pest Megyei Kormányhivatal)

Szűcs Ádám e.v. az Üzemeltető weblapját szerkeszti, adatfeldolgozó partnerként a webes informatikai hátteret biztosítja.

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://szucsadam.hu/pdf/adatvedelmi-tajekoztato-Szucs-Adam.pdf

Internetes adatok  

Magyar Telekom Nyrt.

 

A Magyar Telekom Nyrt. az Üzemeltető internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás Üzemeltető részére történő biztosítása.

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelmi-tudnivalok

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma) Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. A Telenor az Üzemeltető mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás Üzemeltető részére történő biztosítása.

Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.telenor.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem

Számviteli kötelezettség okán kezelt adatok ”Floyd Dental S” Kft  (6346 Sükösd, Dózsa György u. 12/D , adószám 12709988-2-03) A „Floyd Dental S” Kft. kizárólag a számviteli és adózási célú adatfeldolgozást végzi.
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást az Üzemeltető megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak az Üzemeltetőtől adatokat bekérni.

Jogos érdek: az Üzemeltető jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az Üzemeltetővel jogvitája keletkezne, úgy az Üzemeltető jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

 

 

 

Hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

Jogos érdek

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok tárolásának időtartama (álalános adattárolási elvek)

 

KEZDETE VÉGE
 

Papp Géza egyéni vállalkozóval való kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés kezdete a szolgáltatás iránti érdeklődés megtételekor.

 

Papp Géza e. v. szolgáltatása iránti érdeklődés esetén személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli. (amennyiben az érdeklődés után további lépések nem történnek)

Fogyasztói panaszra vonatkozó adatok

Az adatkezelés kezdete a fogyasztói panasz Papp Géza e. v.  részére történő beérkezésének napja.

Papp Géza e. v. a fogyasztói panasz adatait a panaszeljárás saját hatáskörben történő sikeres kezelését, vagy a panasszal kapcsolatos hatósági és/vagy bírósági eljárás jogerős lezárását követő 5 (öt) évig őrzi.

Az Ön által Papp Géza e. v. részére küldött elektronikus levél, illetőleg Papp Géza e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének, küldésének napja.

 

 

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

Egyéb tartalom:

Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

Az Ön által Papp Géza e. v. részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg Papp Géza e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének, küldésének napja.

 

 

 

 

 

 

 

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

 

 

 

 

 

Egyéb tartalom:

Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

 

 

Az Ön jogai

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

 • Elektronikus levél útján a következő e-mail címre: info@servicetech.hu
 • Papír alapú levél útján és személyesen Papp Géza e. v. székhelyére: 2225 Üllő, József Attila u. 20. B. ép.
 • Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon: +36 20 926 32 79

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

 

A)                 Eljárási szabályok
Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

Papp Géza e. v. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

B)                  Érintetti jogok

 

Tájékoztatás kérése                                                                                          

 

Az Ön kérésére az Üzemeltető tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és az Üzemeltető által kezelt, illetve az Üzemeltető vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az Üzemeltető az Ön kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 

Ön tájékoztatást kérhet:

a) arról, hogy az Üzemeltető milyen céllal kezeli az adatait

b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat,

d) arról, hogy az érintett személyes adatokat az Üzemeltető harmadik országba továbbítják-e,

e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait az Üzemeltető közölte vagy közölni fogja

f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

g) arról, hogy joga van kérelmezni az Üzemeltetőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük;

j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés

 

Amennyiben Ön vagy az Üzemeltető észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár az Üzemeltető saját intézkedése folytán az Üzemeltető a hiányos/hibás adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja.

 

Törlés („elfeledtetés”)

 

Ön kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Üzemeltető gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az Érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy az Üzemeltető további adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Üzemeltetőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat az Üzemeltető jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat jogszabály, vagy az Üzemeltetőre alkalmazandó Európai Uniós kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

 

Az Üzemeltető az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

 

Szinén törli az Üzemeltető az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

 

Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor, és az Üzemeltető köteles a személyes adatot törölni, úgy az Üzemeltető  minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. az Üzemeltető köteles a többi adatkezelőt értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte.

 

Az Üzemeltető adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez az Üzemeltető számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Amennyiben valamely okból Ön olyan adatot küldött meg az Üzemeltető részére, mely az Üzemeltetőnek az adatkezelési cél eléréséhez nem szükséges („többlet adat”), úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, az Üzemeltető visszajuttatja az Ön részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt az Üzemeltető törli, illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán kerültek az Üzemeltetőhöz.

 

Az adattörlésre vonatkozó igényét az Üzemeltető megtagadja (nem köteles) akkor, ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges:

 

a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa az Üzemeltető számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges

b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által az Üzemeltető részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető ellenőrizni tudja az adatok pontosságát; vagy

b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy az Üzemeltető az adatkezelés korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással érintett adat(ok) közölve lettek.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az Üzemeltető az adatokat csak tárolja, adatkezelésre csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

– az Érintett hozzájárulása

– jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme,

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

– az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke.

 

A mennyiben az Üzemeltető az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

 

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

 

Ön bármikor jogosult az Üzemeltető  által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

 

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben az Üzemeltető  részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- az Üzemeltető jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból az Üzemeltető  jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

 

Tiltakozás joga

 

Önt megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés az Üzemeltető saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Üzemeltető csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik, úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető.

 

Adatai hordozhatósága

 

Önnek joga van ahhoz, hogy az Üzemeltető által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje az alábbi esetekben:

 

a) amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli az Üzemeltető,

b) amennyiben az adat Önnek az Üzemeltetővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az Ön kérésére történt lépések eléhez szükséges.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben az Üzemeltető  részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az Üzemeltető jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból az Üzemeltető jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

 

Az Üzemeltető az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére.

 

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

 

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Az Üzemeltető nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Hivatali kapu (Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918)

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panaszbejelentés levélben: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Panaszbejelentés személyesen: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint az Üzemeltetővel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

 

Kártérítés, sérelemdíj

 

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt az Üzemeltető adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

 

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

 

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu

 

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

 

Egyéb rendelkezések

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési jogalapját nem érintik. Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás további használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.

 

A Weboldal használatát az Üzemeltető a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

 

 

1. számú melléklet
Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása
 
 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik
 14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja
 15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas
 16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

 

2. számú melléklet
A főbb irányadó jogszabályok Papp Géza e. v. weboldalán és azon keresztül megvalósuló adatkezelések során
 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
 • Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi C. törvény a számvitelről;
 • évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről;

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

                      Közösségi média

 

 

 

A Papp Géza egyéni vállalkozó által üzemeltetett Facebook oldalon, továbbá az egyéb közösségi médián (Pinterest, Twitter, LinkedIn) keresztül megvalósuló adatkezelésekről

 

 

 

 

 

Papp Géza e.v. tiszteletben tartja az Ön, adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, személyiségi jogait.

A megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg kiknek továbbítanak személyes adatokat.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adminisztrátor (a jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adminisztrátor) által kezelt Facebook oldalon, illetőleg az egyéb közösségi médián keresztül (Pinterest, Twitter, LinkedIn) keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik.

 

Az Adminisztrátor Általános (nem közösségi média tekintetében készített) Adatvédelmi Tájékoztatóját az alábbi hivatkozáson érheti el: https://servicetech.hu/adatvedelem/

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozó adatai

 

 

Papp Géza egyéni vállalkozó
             Székhely                           2225 Üllő, József Attila u. 20. B. ép.
             Képviseli:                          Papp Géza egyéni vállalkozó
            Telefonszám:                     +36 20 926 32 79
            E-mail cím:                        info@servicetech.hu
            Nyilvántartási szám:         44560528
           Adószám:                          67265330-2-33
           Weboldal:                          https://servicetech.hu/

 

Általános információk a közösségi médiafelületekkel kapcsolatosan

A közösségi médiafelületeken Papp Géza e.v. is a közösségi média felületre regisztrált felhasználó, ennek okán nem csak ő, hanem a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül. Papp Géza e.v. a saját közösségi média felületei tekintetében kizárólag az általa is befolyásolható és szabályozható adatkezelési tevékenységeket tudja befolyásolni, a közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezeléseire semmilyen ráhatással nincsen, az ott zajló adatkezelési folyamatokba és adattovábbításokba beavatkozni nem tud, illetőleg a közösségi médiafelület üzemeltetőjének adatkezelési folyamatairól, az ott gyűjtött adatokról nem értesül.

 

Papp Géza egyes közösségi média felületeinek elérhetőségei:

 

*Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Automation-Service/Servicetech-Ipari-Automatika-1002291783198482/

 

*Pinterest:

 

*Twitter:

 

* LinkedIn:

 

 

Tájékoztatás a közösségi média felületeken történő adatkezelésekről

A közösségi oldalak fenntartója Papp Géza e.v. (a jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adminisztrátor), a közösségi média üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott szűrők segítségével határozhatja meg azon kritériumokat, melyek alapján a közösségi média oldal a statisztikákat elkészítheti. 

 

Mindezek alapján, függetlenül attól, hogy az adminisztrátor kizárólag anonim statisztikai adatokat lát, e statisztikák elkészítése a közösségi média felület üzemeltetője által a látogatók számítógépén vagy más eszközén elhelyezett sütik alapján történik.

 

Az Adminisztrátor saját közösségi oldal kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek (a továbbiakban a jelen tájékoztatóban: aktív látogatók) az adatai kezeli.

 

Az Adminisztrátor értékesítési, továbbá szolgáltatás, vállalkozás, termék ismertetés és népszerűsítési tevékenység kapcsán kezeli a személyes adatokat.

 

A közösségi oldal aktív látogatói által a saját közösségi oldal profiljukon nyilvánosságra hozott személyes adatokat (például saját bejegyzések, fényképek, videók, egyéb nyilvános tartalmak) az adminisztrátor nem gyűjti, azokat nem tárolja vagy használja fel. Az oldal aktív látogatói saját felhasználói felületükön szabályozhatják adatvédelmi beállításaikat.

 

Az Adminisztrátor valamennyi közösségi média felületén fenntartja a jogot arra, hogy az ott megosztott, vagy számára üzenetben küldött, nem kívánatos tartalmat törölje (moderálja), onnan eltávolítsa.

 

Az Adminisztrátor kizárólag termékképeket oszt meg a közösségi médiában.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (a) pontja alapján az az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

Az Adminisztrátor által kezelt közösségi oldal

 • kedvelés vagy egyéb- a közösségi médiafelület által biztosított reakció,
 • oldal követése,
 • az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztása
 • komment modul hírblokkban közzé tétel
 • üzenetet küldők

 

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Ha a közösségi média felületen keresztül szolgáltatás és/vagy termék megrendelése, illetőleg ajánlatkérés történik.

 

A szerződéses és ajánlatkéréssel kapcsolatos információkat az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezve megtalálja.

 

A GDPR 6. cikk. 1 bekezdés (f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Amennyiben az adatkezelés az Adminisztrátor jogi és jogos érdekének bíróságok, hatóságok, egyéb hivatalos szervek előtti igényérvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében

Az Adminisztrátor az egye bejegyzéseket, illetőleg üzeneteket folyamatosan felül vizsgálja, és a szükségtelenné vált tartalmat törli.

Amennyiben erre vonatkozó megkeresés érkezik, az Adminisztrátor- a kérést megvizsgálva- az adatot törli abban az esetben, amennyiben az adatkezelésre más célja vagy jogalapja nincsen.

 

Szerződéses jogcímen kezelt adatok tekintetében

A szerződéses és az ajánlattételi adatok kezeléséről, illetőleg az őrzési időről bővebben az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékozódhat, melyet a https://servicetech.hu/adatvedelem/ hivatkozásra kattintva elérhet.

 

Jogos érdek jogcím alapján kezelt adatok tekintetében

Az igényérvényesítési eljárás jogerős lezárását követő 1 (egy) évig.

 

Az adatok továbbítása

Az Adminisztrátor a személyes adatokat nem továbbítja harmadik fél részére.

 

Az egyes közösségi média felületek adatvédelmi tájékoztatói

*Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

*Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

 

*Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

*LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

 

 

 

Az Ön jogai

 

 

 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

 

 • Elektronikus levél útján a következő e-mail címre: info@servicetech.hu
 • Papír alapú levél útján és személyesen Papp Géza e. v. székhelyére: 2225 Üllő, József Attila u. 20. B. ép.
 • Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon: +36 20 926 32 79

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

 

A)                 Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

Papp Géza e. v. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

B)                  Érintetti jogok

 

Tájékoztatás kérése                                                                                           

 

Az Ön kérésére az Adminisztrátor tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és az Adminisztrátor által kezelt, illetve az Adminisztrátor vagy az Adminisztrátor által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az Adminisztrátor az Ön kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 

Ön tájékoztatást kérhet:

a) arról, hogy az Adminisztrátor milyen céllal kezeli az adatait

b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat,

d) arról, hogy az érintett személyes adatokat az Adminisztrátor harmadik országba továbbítja-e,

e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait az Adminisztrátor közölte vagy közölni fogja

f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

g) arról, hogy joga van kérelmezni az Adminisztrátortól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük;

j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés

 

Amennyiben Ön vagy az Adminisztrátor észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár az Adminisztrátor saját intézkedése folytán az Adminisztrátor a hiányos/hibás adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja.

 

Törlés („elfeledtetés”)

 

Ön kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adminisztrátor gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az Érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy az Adminisztrátor további adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adminisztrátornak nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat az Adminisztrátor jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat jogszabály, vagy az Adminisztrátorra alkalmazandó Európai Uniós kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

 

Az Adminisztrátor az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

 

Szinén törli az Adminisztrátor az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

 

Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor, és az Adminisztrátor köteles a személyes adatot törölni, úgy az Adminisztrátor  minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. Az Adminisztrátor köteles a többi adatkezelőt értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte.

 

Az Adminisztrátor adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez az Adminisztrátor számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Amennyiben valamely okból Ön olyan adatot küldött meg az Adminisztrátor részére, mely az Adminisztrátor az adatkezelési cél eléréséhet nem szükséges („többlet adat”), úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, az Adminisztrátor visszajuttatja az Ön részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt az Adminisztrátor törli, illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán kerültek az Adminisztrátorhoz.

 

Az adattörlésre vonatkozó igényét az Adminisztrátor megtagadja (nem köteles) akkor, ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges:

 

a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa az Adminisztrátor számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges

b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által az Adminisztrátor részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adminisztrátor ellenőrizni tudja az adatok pontosságát; vagy

b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) az Adminisztrátornak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adminisztrátor jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy az Adminisztrátor az adatkezelés korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással érintett adat(ok) közölve lettek.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adminisztrátor az adatokat csak tárolja, adatkezelésre csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

– az Érintett hozzájárulása

– jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme,

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

– az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke.

 

A mennyiben az Adminisztrátor az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

 

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

 

Ön bármikor jogosult az Adminisztrátor által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

 

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben az Adminisztrátor részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- az Adminisztrátor jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból az Adminisztrátor jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

 

Tiltakozás joga

 

Önt megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés az Adminisztrátor saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Adminisztrátor csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik, úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető.

 

Adatai hordozhatósága

 

Önnek joga van ahhoz, hogy az Adminisztrátor által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje az alábbi esetekben:

 

a) amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli az Adminisztrátor,

b) amennyiben az adat Önnek az Adminisztrátorral kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az Ön kérésére történt lépések megtételéhez szükséges.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben az Adminisztrátor részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az Adminisztrátor jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból az Adminisztrátor jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

 

Az Adminisztrátor az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére.

 

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

 

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Az Adminisztrátor nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Hivatali kapu (Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918)

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panaszbejelentés levélben: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Panaszbejelentés személyesen: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint az Adminisztrátorral szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

 

Kártérítés, sérelemdíj

 

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt az Adminisztrátor adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

 

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

 

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu

 

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/